Aktualności

| Aktualności

Od 19 września 2020 nowe obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 KW

Już za niedługo, bo dnia 19.09.2020 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), która wprowadza nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW.

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW), której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW ( bez względu na miejsce ich zamontowania) należy również zgłosić do organów Państwowej Straży Pożarnej (właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej).

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Nowa ustawa nakreśla wiele pytań i będzie trudna do zinterpretowania przez instalatorów, dlatego iż nie określa ona o jakie typy budynków chodzi, które podlegałyby przepisom.

Wcześniej, do momentu nowelizacji prawa budowlanego budowa mikroinstalacji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Wcześniej wystarczył tylko schemat instalacji, potrzebny do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia instalacji i założenia licznika, natomiast dla instalacji o mocy ponad 6,5 kW niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Dobrze, że idziemy w kierunku poprawy bezpieczeństwa, a rynek prawdopodobnie zweryfikuje firmy instalatorskie, których w ostatnich latach jest coraz więcej. Niestety związane jest to z tym, że popełniają one wiele podstawowych błędów przy instalacjach, co zwiększa zagrożenie pożarowe instalacji.  Ustawa ochroni przed niewykwalifikowanymi osobami, niską jakością dokonywanych instalacji i nieautoryzowanej części firm funkcjonujących w branży.