Aktualności

| Aktualności

Konkurs „Znajdź błędną odpowiedź”!

Weź udział w konkursie na błędną odpowiedź!

A dokładniej „ZNAJDŹ BŁĘDNĄ ODPOWIEDŹ”

Zgarnij nagrody!

Łamiemy zasady i odwracamy standardowe reguły konkursu, ponieważ zadaniem uczestników będzie wskazanie BŁĘDNEJ odpowiedzi. W ramach konkursu, product manager odpowiedzialny za pompy ciepła w OEM Energy – Jacek Kociński, zada pytanie i poda trzy możliwe odpowiedzi: a, b i c. Nagrody otrzymają pierwsze trzy osoby, które pod postem konkursowym w komentarzach na Facebooku podadzą, która z wymienionych odpowiedzi jest nieprawdziwa. Oprócz podania błędnej odpowiedzi należy zamieścić fomułę „akceptuję treść regulaminu”.

Wygrywa nie jedna, ale aż trzy osoby – pierwsze trzy, które wskażą błędną odpowiedź – a, b lub c!

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU „ZNAJDŹ BŁĘDNĄ ODPOWIEDŹ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem konkursu pod nazwą „ZNAJDŹ BŁĘDNĄ ODPOWIEDŹ” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest OEM Energy Sp. z o.o., ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6472578488 (dalej zwana: „Organizatorem”)
 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej oemenergy.pl
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, która zaakceptuje regulamin konkursu.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
 • Nagrody przeznaczone dla każdego z trzech laureatów Konkursu to:
 • zestaw akcepsoriów OEM Energy: narzędzie wielofunkcyjne, latarka i przewód ładujący o łącznej wartości 85 zł netto
 1. OGŁOSZENIE I ROZWIĄZANIE KONKURSU
 • Konkurs będzie ogłoszony na profilu OEM Energy na Facebooku ramach akcji „ZNAJDŹ BŁĘDNĄ ODPOWIEDŹ
 • Konkurs będzie trwał w kilku odsłonach w dniach 23.01 – 22.02 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na profilu OEM Energy na Facebooku
 • Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na  nie później   niż 7 dni roboczych od ostatniego dnia czasu trwania
 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy:
  • zapoznać się z Regulaminem konkursu „ZNAJDŹ BŁĘDNĄ ODPOWIEDŹ
  • w komentarzu pod postem konkursowym napisać formułę „Akceptuję regulamin konkursu” oraz napisać która odpowiedź (spośród odpowiedzi a,b i c) na zadane pytanie jest błędna
 • Laureatami konkursu zostaną trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu i wyłonieniem laureatów czuwać będzie jury w składzie: Anna Bara, Damian Woś, Mariusz Piotrowski
 • Wyniki Konkursu potwierdzi
 1. DANE OSOBOWE
 • Administratorem danych osobowych jest OEM Energy Sp. z o.o., ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6472578488 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących danych, proszę nie wahać się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora pod adresem: iodo@cezpolska.pl
 • Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (Laureaci) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu art. 6 ust 1 lit. oraz w celu promocji produktów Organizatora, i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczo podatkowych art. 6 ust 1 lit c RODO.
 • Dane osobowe Laureatów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie oraz przez okres czasu wymagany przepisami podatkowymi .
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, doradcze, prawne.
 • Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / w celu przekazania nagród w konkursie;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym Regulaminem;
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  • dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/(dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Jeśli uczestnik konkursu uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 • Odpowiedzi zawierające wg Organizatora treść nieodpowiednią, nieetyczną bądź niezgodną z tematem Konkursu nie będą do niego
 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 • Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2 najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3
 • Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na facebooku w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 3 powyżej.
 • Nagrody rzeczowe dla poszczególnych laureatów będą do odbioru w Chorzowie przy Składowej 17 za okazaniem potwierdzenia wygranej przekazanej laureatowi przez organizatora bądź za pomocą poczty lub przesyłki kurierskiej na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
 • W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody
 • Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie osoby z adresem do korespondencji i ewentualnego dostarczenia nagród na terenie Rzeczpospolitej
 • W przypadku rezygnacji z nagrody potwierdzonej przekazaniem stosownych informacji Organizatorowi bądź niedostarczenia przez laureata jego danych adresowych w ciągu 7 dni roboczych, dana nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi spoza trzech laureatów, którego rozwinięcie skrótu zostanie wyróżnione przez Jury.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie na skrzynkę Messenger Organizatora, na profilu OEM Energy na Facebooku
 • Reklamacje dotyczące Konkursu po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji podanej w punkcie 2) na adres Organizatora:

OEM Energy Sp. z o.o., ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów

 • Reklamacje należy wysłać listem Decyduje data stempla pocztowego.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez
 • Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
 • Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, to jest między innymi w sytuacjach: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

7.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności – kodeksu cywilnego.

7.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem, a uczestnikiem konkursu zostanie poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Administratora.

7.4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność, czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.