Photovoltaics and photovoltaic power plants

PHOTOVOLTAICS

We are able to offer installations perfectly tailored to your clients’ needs. Photovoltaics (PV) refers to electricity generated from solar radiation. Its origins date back to the 19th century, when Antoine Cesar Becquerel observed the effect of generating electromotive force under the influence of solar radiation. The phenomenon remained unexplained for a long time until 1905, when Albert Einstein more extensively described the photoelectric effect. The first photovoltaic cell dates back to 1883. It was made of semiconductor selenium with a thin layer of gold, and despite its low efficiency (1%), it was a significant step for the development of solar technology

Principle of photovoltaics:

The photovoltaic effect is the phenomenon of generating electrical energy by photovoltaic panels. An electromotive force is created in the semiconductor. Solar energy is converted into direct current. To utilize the electricity generated by the photovoltaic installation, a so-called inverter (solar inverter) is necessary, even essential.

The inverter converts the direct current electrical energy from the photovoltaic modules (or stored in batteries) into alternating current electrical energy with grid parameters. A properly selected inverter ensures safe and reliable operation of the system

Skorzystaj z kalkulatora i zobacz jak się opłaca Fotowoltaika!*

Miesięczny rachunek za prąd  
Moc instalacji:  kWp
Roczna produkcja:  kWh
Przez 15 lat zaoszczędzisz aż:  
  • 5000 zł oszczędności w programie "Mój Prąd"
  • Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w zależności od Twoich dochodów.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w porozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszt inwestycji zależy od indywidualnych warunków budynku, konstrukcji dachu, stawki VAT itp. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń, nośników energii i odpowiedniego wykorzystania

 

 

Opłacalność fotowoltaiki – kalkulator fotowoltaiczny OEM Energy

Chcesz obniżyć rachunek za prąd i wszędzie czytasz, że montaż instalacji fotowoltaicznych może Ci w tym pomóc? Nic dziwnego, ponieważ obecnie, zwłaszcza przy rosnących cenach prądu, jest to najskuteczniejsza metoda, która w ciągu 15 lat może wygenerować oszczędności w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. A jak sprawdzić opłacalność fotowoltaiki?

Aby Ci w tym pomóc, stworzyliśmy prosty kalkulator fotowoltaiki, który na podstawie Twoich miesięcznych rachunków za prąd obliczy, jaka moc fotowoltaiki byłaby optymalna, by zaspokoić roczną produkcję energii. I na tej podstawie wyliczane są potencjalne oszczędności w ciągu 15 lat.

Nasz kalkulator fotowoltaiki to prosty symulator, który powinien uzmysłowić Ci, dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem. Musisz jednak wiedzieć, że ostateczne oszczędności z instalacji fotowoltaicznych będą zależeć między innymi od warunków budynku oraz dachu, sprawności wybranych urządzeń.

Jeśli chcesz przekonać się, jaka byłaby opłacalność paneli fotowoltaicznych w Twoim przypadku, zgłoś się do nas na audyt energetyczny, podczas którego weźmiemy pod uwagę wszystkie indywidualne czynniki wpływające na to, jaka będzie cena fotowoltaiki oraz po jakim czasie możesz spodziewać się zwrotu inwestycji. A jeśli ciągle masz wątpliwości, czy warto, wyjaśniamy, od czego zależy opłacalność paneli fotowoltaicznych i kiedy faktycznie obniżysz rachunek za prąd.

Fotowoltaika a wzrost cen energii

Przy pomocy kalkulatora fotowoltaicznego możesz pobieżnie sprawdzić, czy fotowoltaika się opłaci, jednak żadne tego typu narzędzie nie określi dokładnie, jaka powinna być moc instalacji, ile kW będziesz w stanie wyprodukować, a co za tym idzie, jakie oszczędności wygenerujesz w praktyce. Dlatego warto wiedzieć, co wpływa na rentowność instalacji fotowoltaicznej.

Większość czynników decydujących o tym, czy instalacje fotowoltaiczne opłacają się, mają charakter indywidualny, dotyczą warunków budynku, lokalizacji, a także zużycia energii elektrycznej. I zaraz do tego przejdziemy, wcześniej jednak trzeba wspomnieć o tym, co znacząco zaważyło na zwiększającej się opłacalności paneli PV – to ciągle rosnące ceny prądu, nawet o 20% w stosunku do zeszłego roku. To sprawia, że koszt zakupu i montażu instalacji zwraca się wcześniej, szybciej można spodziewać się zysków zapewnionych przez własną energię elektryczną ze słońca.

Duże znaczenie ma również to, że obecnie realizowanych jest kilka programów finansujących rozwiązania mające na celu korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Instalacja fotowoltaiczna może być dofinansowana, co w połączeniu z rosnącymi cenami prądu może prowadzić do tego, że taka inwestycja zaczyna zwracać się już po kilku latach od założenia paneli, co wykaże nawet prosty kalkulator PV.

Od czego zależy opłacalność instalacji fotowoltaicznej?

Skoro już wiesz, że wzrost cen energii to jeden z czynników, który sprawia, że coraz więcej właścicieli gospodarstw domowych interesuje się bezpłatną energii ze słońca, warto byłoby jeszcze dowiedzieć się, od czego zależy cena instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź jest prosta - przede wszystkim od jej mocy, a co za tym idzie od tego, ile paneli słonecznych musi zostać zamontowanych, aby wyprodukować potrzebną ilość energii. Przy czym dobierając instalację fotowoltaiczną, należy uwzględnić również to, w jakich miesiącach produkcja prądu będzie wyższa, a w jakich niższa, a także jak wypośrodkować moc, by nie zawyżać kosztów inwestycji lub nie doprowadzać do sytuacji, w której częstotliwość pobierania prądu z sieci energetycznej będzie zwiększona.

Na instalację fotowoltaiczną składają się nie tylko panele, ale również pozostałe urządzenia, jak falownik, licznik przepływu prądu oraz okablowanie, dodatkowy sprzęt montażowy. Należy zadbać o to, by każdy z tych elementów był wysokiej jakości, bezawaryjny, ponieważ każda naprawa będzie wydłużać okres zwrotu inwestycji, zmniejszać jej opłacalność. I choć to spowoduje wyższy koszt instalacji, to w perspektywie długoterminowej będzie bardziej rentowne.

Oprócz tego na opłacalność paneli fotowoltaicznych wpływa zużycie energii przez domowników (im jest ono większe, tym wyższe mogą być oszczędności), ekspozycja i nachylenie dachu (lub w przypadku gruntu, wydatek związany z dopasowaniem stelaża do panujących warunków), a także termoizolacja budynku.

Jak widzisz, czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest wiele. I choć kalkulator instalacji fotowoltaicznej to dobry sposób na rozeznanie się w temacie. Kalkulator instalacji fotowoltaicznej to bardzo dobry sposób na pierwszą analizę opłacalności zakładania instalacji PV. Rozpocznij od tego a następnie skorzystaj z pomocy naszych specjalistów, którzy na podstawie dokładnych obliczeń przygotują symulację oszczędności i wskażą jakie rozwiązania techniczne będą dla Ciebie najkorzystniejsze. Dzięki odpowiedniemu doborowi inwertera, modułów i osprzętu, bezawaryjne działanie instalacji fotowoltaicznej będzie przynosić oszczędności przez wiele lat.

Photovoltaic installations and photovoltaics. Profitability of photovoltaics – check the OEM Energy photovoltaic calculator

Do you want to help your customers to lower their electricity bill because they read everywher that installing photovoltaic systems can help them with that? It’s no wonder, especially with the rising electricity prices, as it’s currently the most effective method that can generate savings of even tens of thousands of złoty over 15 years. But how do you check the profitability of photovoltaics?

To assist you with this, we’ve created a simple photovoltaic calculator that, based on your monthly electricity bills, calculates the optimal photovoltaic capacity to meet the annual energy production. Potential savings over 15 years are then estimated based on this calculation.

Our photovoltaic calculator is a straightforward simulator that should help you understand why it’s worth considering this solution. However, you should know that the final savings from photovoltaic installations will depend, among other things, on the building and roof conditions, as well as the efficiency of the selected equipment.

And if you still have doubts about whether it’s worth it, we explain what factors affect the profitability of photovoltaic panels and when you will actually lower your electricity bill.

Photovoltaic panels and rising energy prices

Using a photovoltaic calculator, you can roughly determine whether photovoltaics will be profitable for you. However, no such tool will accurately determine the exact power capacity of the installation, how many kW you will be able to produce, and consequently, what savings you will generate in practice. That’s why it’s important to understand what factors affect the profitability of a photovoltaic installation.

Most of the factors influencing whether photovoltaic installations are profitable are individual in nature, relating to building conditions, location, and electricity consumption. We’ll get to that in a moment, but first, it’s important to mention what significantly contributes to the increasing profitability of PV panels – the continuously rising electricity prices, even up to 20% compared to last year. This means that the cost of purchasing photovoltaic panels and installing the system pays off sooner. You can expect returns from your own solar energy sooner.

It’s also important to note that there are currently several programs financing solutions aimed at using renewable energy sources. A photovoltaic installation can be subsidized, which, combined with the rising electricity prices, can lead to the investment paying off in just a few years after installing the panels, as even a simple PV calculator will show.

What factors determine the profitability of a photovoltaic installation?

Now that you’re aware that the rise in energy prices is one of the factors driving increasing interest in free solar energy among homeowners, it’s worth understanding what factors determine the cost of a photovoltaic installation.

The answer is simple – primarily, it depends on its capacity, and consequently, how many solar panels need to be installed to produce the required amount of energy. However, when selecting a photovoltaic installation, it’s also important to consider in which months the electricity production will be higher or lower, as well as how to balance the capacity to avoid inflating investment costs or increasing reliance on grid electricity.

A photovoltaic installation consists not only of panels but also of other equipment such as inverters, electricity flow meters, wiring, and additional mounting hardware. It’s crucial to ensure that each of these components is of high quality and reliable, as any repairs will lengthen the return on investment period and reduce its profitability. Although this may result in a higher installation cost, it will be more profitable in the long run.

In addition to this, the energy consumption of household occupants, the orientation and tilt of the roof (or, in the case of ground installations, the cost associated with adapting the mounting structure to prevailing conditions), and building thermal insulation also influence the profitability of photovoltaic panels.

As you can see, there are many factors to consider. While a photovoltaic installation calculator is a good way to get started, it’s also a great idea to seek assistance from our photovoltaic panel specialists. They can prepare a savings simulation based on precise calculations and recommend the most advantageous technical solutions for you. With the right selection of inverters, modules, and equipment, the reliable operation of the photovoltaic installation will bring savings for many years.

We offer heat pumps and other equipment to enhance your energy savings sustainably. Our offerings include:

  • Mechanical ventilation with heat recovery
  • Heat pump buffers
  • Solar panels
  • Pump groups

 

We invite you to explore our offer:

You can always reach out to our consultants for any additional information or questions.